Báo cáo thường niên năm 2013

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex6)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) xin gửi Báo cáo thường niên năm 2013

Tài liệu đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2013