Báo cáo thường niên năm 2012

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex6)

Công ty Cô phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex6) xin gửi Báo cáo thường niên năm 2012 của Công ty

Tài liệu đính kèm: Báo cáo thường niên năm 2012