Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2021

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021

Xem file đính kèm:

► Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét năm 2021 (Tiếng Việt)

► Giải trình chênh lệch so với cùng kỳ Bán niên năm 2020

► Giải trình chênh lệch trước và sau Bán niên năm 2021