Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021

Xem file đính kèm: 

► Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2021

► Giải trình chênh lệch so với quý II năm 2020