Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons  báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019

Xem file đính kèm.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019