Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 25/03/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD);

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.

Tài liệu đính kèm: 

01. Ông Đỗ Đình Hùng: Chủ tịch Hội đồng quản trị

02. Ông Hoàng Hoa Cương: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty

03. Ông Nguyễn Minh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty

04. Ông Nguyễn Trần Văn Khánh: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty

05. Ông Nguyễn  Phấn Tuấn:Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty