Báo cáo kết quả giao dịch CP của người nội bộ của công ty đại chúng ngày 20/03/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian thực hiện giao dịch ngày 20/03/2020).

Tài liệu đính kèm: 

► Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin