Báo cáo kết quả Gia dịch CP của Người nội bộ của Công ty đại chúng ngày 22/07/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian được phép giao dịch: Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 22/07/2019).

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Trần Văn Khánh: Phó Tổng giám đốc Công ty