Báo cáo kết quả GDCP của người nội bộ ngày 16/07/2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan công ty đại chúng ngày 16/07/2019

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Hoàng Hoa Cương - Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Visicons