Vinaconex6 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Vào sáng ngày 30/03/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội có các ông/bà trong HĐQT; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; các cán bộ chủ chốt; CBCNV Công ty và đại diện một số đối tác của Công ty: Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam; Ngân hàng BIDV Hà Tây; Ngân hàng MB Điện Biên Phủ; cùng với sự tham dự của 86 cổ đông, sở hữu/đại diện cho 6.602.893 cổ phần tương đương 82,54% tổng số cổ phần có quyền tham dự/biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex6.

Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2017 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2016; nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017.

2.Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

7. Phương án trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;

8. Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

9. Tờ trình: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6 về việc thay đổi chức danh quản lý Công ty, chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị

Ông Đỗ Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016

Ông Hoàng Hoa Cương - Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ đức năm 2017

Bà Mai Phương Anh - Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Ông Đặng Thanh Huấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát