Thông báo đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và đầu tư Visicons

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo đơn vị kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty.

Tài liệu đính kèm: 

► Công văn số 263 TB/VC6-CBTT V/v: đơn vị thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.