Phê duyệt đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo Nghị quyêt Phê duyệt đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty

Tài liệu đính kèm: 

► Nghị quyêt Phê duyệt đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019