Kế hoạch quản lý, sử dụng Bộ nhận diện Thương hiệu Visicons

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons thông báo Nghị quyết của HĐQT phê duyệt và thông qua kế hoạch quản lý, sử dụng Bộ nhận diện Thương hiệu VISICONS

 Tài liệu đính kèm: 

► Thông tin bất thường: Nghị quyết của HĐQT phê duyệt và thông qua kế hoạch quản lý, sử dụng Bộ nhận diện Thương hiệu VSICONS