Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu VISICONS

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


        Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin: Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu VISICONS số 362821 do Cục Sở hữu thí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp theo Quyết định số 73494/QĐ-SHTT ngày 11/9/2020.

⇒ Tài liệu đính kèm