Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu VISICONS

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons công bố thông tin V/v: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu VISICONS 

Tài liệu kèm theo: 

Công văn số 448 TB/VC6-CBTT V/v: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu VISICONS