Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

     Vào sáng ngày 24/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaconex6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty Cổ phần Vinaconex6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có các ông/bà trong HĐQT; Ban kiểm soát; Ban Tổng giám đốc; các cán bộ chủ chốt; CBCNV Công ty và đại diện một số đối tác của Công ty: Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam; Ngân hàng BIDV Hà Tây; Ngân hàng MB Điện Biên Phủ; cùng với sự tham dự của 85 cổ đông, sở hữu/đại diện cho 6.440.497 cổ phần tương đương 80,51% tổng số cổ phần có quyền tham dự/biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Vinaconex6.

(Toàn cảnh Hội nghị)

Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017và kế hoạch SXKD năm 2018;

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2018;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2018;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

7. Phương án trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;

8. Trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

9. Tờ trình: Kế hoạch đầu tư kinh doanh Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex6 – Đại Lải.

10. Tờ trình: Kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”, tiếp tục sử dụng nhãn hiệu hàng hóa Vinaconex và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

(Ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017)

(Ông Hoàng Hoa Cương: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018)

(Ông Nguyễn Minh Tuấn: Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc Công ty trình bày Kế hoạch đầu tư kinh doan Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex6- Đại Lải)

(Bà Mai Phương Anh: Kế toán trưởng Công ty trình bày báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

(Ông Đặng Thanh Huấn: Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày báo cáo của Ban kiểm soát)

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã thành công tốt đẹp.