Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

     Vào sáng ngày 30/3/2016, tại Trụ sở Công ty CP Vinaconex 6 - Tầng 5, tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Công ty CP Vinaconex 6 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016...

Tham dự Đại hội có các ông / bà trong HĐQT; Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; các cán bộ chủ chốt; CBCNV Công ty và đại diện các đối tác của Công ty: Công ty kiểm toán Deloite Việt Nam, Ngân hàng BIDV Hà Tây, Ngân hàng MB Điện Biên Phủ; cùng có sự tham gia của 92 cổ đông sở hữu / đại diện cho 6.733.699 cổ phần tương đương 84,17% tổng số cổ phần có quyền tham dự / biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Vinaconex 6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,  Công ty CP Vinaconex 6 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau:

1. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016;

2. Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán;

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015;

4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015;

6. Phương án trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;

7. Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cở sở đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật.

Cổ đông tham dự Đại hội đều thể hiện sự đồng thuận, nhất trí cao với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với sự tán thành 100% của các Cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Ông Đỗ Đình Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty  trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015

Ông Hoàng Hoa Cương Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty  trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2015 và Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016