CBTT: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán lần thứ 5, ngày 13 tháng 09 năm 2022.

► Tài liệu đính kèm: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán.