CBTT Quyết định số 21QĐ/VC6-HĐQT ngày 07/6/2022 thay thế Quyết định số 20QĐ/VC6-HĐQT ngày 23/5/2022

Kính gửi: 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Công bố thông tin Quyết định số 21QĐ/VC6-HĐQT ngày 07/6/2022 thay thế Quyết định số 20QĐ/VC6-HĐQT ngày 23/5/2022.

Tài liệu đính kèm:

► Thông báo số 229TB/VC6-CBTT ngày 07/6/2022