Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn (ngày 12/4./2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


       Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn.

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Đỗ Đình Hùng - Nguyễn Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty; Cổ đông lớn