Báo cáo tình hình Quản trị công ty Niêm yết năm 2018

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty Visicons báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2018

Xem file đính kèm:

► Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết năm 2018

► Danh sách Cổ đông lớn