Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Kính gửi: 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.

Công ty Visicons báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Xem file đính kèm:

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018

Danh sách Cổ đông lớn