Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex6)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Vinaconex 6) Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng đầu năm 2014)

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014