Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II năm 2020

Xem file đính kèm: 

► Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2020

► Giải trình chênh lệch KQKD Quý 2/2020 so với Quý 2/2019