Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 1 năm 2023

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons


Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023

Xem file đính kèm: 

► Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 - Công ty mẹ

► Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2023  - Hợp nhất

► Giải trình chênh lệch KQKD quý 1 năm 2023