Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ngày 26/06/2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

- Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.


Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng (thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 25/05/2023 đến ngày 23/06/2023).

Tài liệu đính kèm: 

► Ông Nguyễn Xuân Quỳnh - Phó Tổng giám đốc Công ty