Niêm yết cổ phiếu VC6 trên sàn Giao địch chứng khóa Hà Nội