Lễ động thổ xây dựng Nhà máy Công ty TNHH Hitron Techlonogies Việt Nam