Lễ Động thổ khởi công Nhà máy Hitron KCN VSIP Hải Phòng