Lễ động thổ dự án: Nhà máy Công ty TNHH Công nghệ Hitron Việt Nam