Lễ động thổ công trình Nhà máy Cheng Loong tỉnh Bắc Giang