Lễ động thổ công trình Nhà máy Cheng Loong Bắc Giang