Đại hội Đảng bộ Visicons, lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025