Chủ tịch danh dự HĐQT chụp ảnh lưu niệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019