Ban chấp hành Đảng bộ Visicons, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025